Posted on 1 Comment

ซื้อสมาชิกโทรเลข

ซื้อสมาชิกโทรเลขสำหรับช่องและกลุ่ม

จริงและปลอมและแบบออฟไลน์และเป้าหมาย

ซื้อสมาชิกโทรเลขหรือซื้อผู้ติดตามโทรเลขหรือซื้อสมาชิกโทรเลขหรือซื้อสมาชิกโทรเลขจริงหรือซื้อผู้ติดตามโทรเลขจริงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มสมาชิกของช่องหรือกลุ่มของคุณเพราะคุณสามารถbuy telegram channel membersรายได้สมาชิกจำนวนมากในเวลาไม่นาน ใช้เพื่อปรับปรุงช่องและกลุ่มของคุณ

สำหรับการทำเช่นนี้คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของผู้ติดตามหรือสมาชิกในโทรเลขเพื่อให้สามารถใช้สมาชิกนี้เพื่อเพิ่มเครดิตของงานของคุณในคำสื่อสังคมออนไลน์

ประเภทของผู้ติดตามในโทรเลข:

1- ซื้อผู้ติดตามออฟไลน์

2- ซื้อสมาชิกปลอม

3- ซื้อสมาชิกจริง

4- ซื้อสมาชิกเป้าหมาย

แต่ละประเภทเหล่านี้มีลักษณะของตัวเองดังนั้นฉันจะอธิบายให้คุณเกี่ยวกับลักษณะเหล่านี้ในการร้อง:

ซื้อผู้ติดตามออฟไลน์:

ข้อดี:
1. ไม่ควรออกจากช่องของคุณ
2. ผู้ติดตามออฟไลน์นั้นชีพ
3. เพิ่มเครดิตของช่องของคุณด้วยเพิ่มผู้ติดตามช่องของคุณ

ข้อเสีย:
1. ผู้ติดตามออฟไลน์ไม่เห็นโพสต์ของคุณในช่องของคุณ
2. ผู้ติดตามออฟไลน์ไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องของคุณได้

ซื้อสมาชิกปลอม:

ข้อดี:
1. อย่าออกจากช่องของคุณสมาชิกเหล่านี้จะออกจากช่องของคุณด้วยกันหลังจากสี่หรือห้าเดือน
2. ผู้ติดตามที่ปลอมแปลงจะได้รับเครดิต 3. เพิ่มเครดิตช่องของคุณด้วยการเพิ่มผู้ติดตามช่องของคุณ

ข้อเสีย:
1. ผู้ติดตามปลอมไม่สามารถเห็นโพสต์ของคุณในช่องของคุณ
2. ผู้ติดตามปลอมไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องของคุณได้
3. สมาชิกปลอมออกจากช่องของคุณด้วยกันหลังจากสี่หรือห้าเดือน (หลังจากอัพเดตโทรเลข)

ซื้อสมาชิกจริง:

ข้อดี:
1. สมาชิกจริงมีกิจกรรมในช่องของคุณ
2. สมาชิกจริงสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณในช่องของคุณ

ข้อเสีย:
1. สมาชิกจริงสามารถตัดสินใจที่จะอยู่หรือออกจากช่องของคุณเพราะพวกเขาเป็นคนจริง
2. สมาชิกจริงต้องมีช่องทางที่ดีในการทำกิจกรรม

ซื้อสมาชิกเป้าหมาย:

ข้อดี:
สมาชิกเป้าหมายเป็นสมาชิกที่ดีที่สุดของกลุ่มและมีกิจกรรมที่ดีที่สุดในกลุ่มของคุณ

ด้วยการซื้อสมาชิกเป้าหมายคุณสามารถเลือกสมาชิกที่คุณต้องการโอนสมาชิกไปยังกลุ่มของคุณ

สำหรับบริการเหล่านี้คุณสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ของฉันและใช้บริการเหล่านี้ได้

1 thought on “ซื้อสมาชิกโทรเลข

  1. Like!! Great article post.Really thank you! Really Cool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *